CZĘŚĆ A Wzór zapytania ofertowego

 

1.    Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego    MONIKA KOSIENIAK STAWOWIAK THE SECRET SOAP STORE
Adres siedziby    ul. Grabska 23, 32-005 Niepołomice
NIP    9441473695
Osoba do kontaktu    Monika Kosieniak- Stawowiak
Nr telefonu    603 792 012
Adres e-mail    dotacja@forspa24.pl

2.    Dane dotyczące zamówienia:
Rodzaj zamówienia (typ usługi)
    Typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące:
a) badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności,
prowadzących do opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług;
b) opracowania prototypów, projektów demonstracyjnych lub pilotażowych,
testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony;
Opis przedmiotu zamówienia    Przedmiotem projektu jest zlecenie usługi badawczo- rozowojowej w zakresie badań przemysłowych, mających na celu zdobycie nowej wiedzy, prowadzącej do opracowania nowych produktów. Dzięki realizacji poniżej przedstawionych badań Zamawiający uzyska nową wiedzę w zakresie łącznych właściwości połączonych w procesie przetwarzania składników organicznych i nieorganicznych, które mogą tworzyć nowe produkty kosmetyczne. Po zrealizowaniu wymaganych badań, uzyskana wiedza pozwoli mu na ocenę: czystości mikrobiologicznej otrzymanych w efekcie ww. przetwarzania substancji, podatności ww. substancji na wtórne zarażenie, określenie możliwości wystąpienia występowania właściwości drażniących i alergizujących w badanych substancjach, weryfikację wpływu przygotowanych substancji na skórę człowieka oraz weryfikację występowania w ww. substancjach czynników toksykologicznych.

Przebadanie w ww. sposób określonych przez Zamawiającego substancji po realizacji usługi badawczo rozwojowej umożliwi wprowadzenie na rynek 47 innowacyjnych produktów kosmetycznych.

Zakres wymaganych badań

1) Badanie mikrobiologiczne – mające na celu weryfikację czystości mikrobiologicznej substancji warunkujących możliwość narażenia użytkowników  na działanie niekorzystnych patogenów.

2) Test obciążeniowy układu konserwującego – mające na celu potwierdzenia skuteczności zastosowanego układu konserwującego w warunkach normalnego użytkowania proponowanych składów produktów przez użytkownika. Wymagane jest przeprowadzenie badania polegającego na zakażeniu badanej masy patogenem i obserwacji redukcji zakażenia poprzez działanie środka konserwującego.

3) Badanie dermatologiczne – mające na celu wykluczenie wystąpienia działania drażniącego, uczulającego lub innego działania niepożądanego przez badane substancje na skórę. Badanie ma być przeprowadzane pod nadzorem lekarza dermatologa.

4) Badanie aplikacyjne – mające na celu potwierdzenia działania badanych substancji pod kątem opisów projektowanego oddziaływania, zakładanych i deklarowanych przez Zleceniodawcę.

5) Badanie oceny bezpieczeństwa – mające na celu
•    ocenę  zgodności składu badanych substancji z przepisami prawa,
•    ocenę  toksykologiczną składników,
•    ocenę  ekspozycji, zwaną oceną narażenia,
•    ocenę  ryzyka dla składników,
•    ocenę wyników badań gotowych substancji,
•    przygotowanie raportu z oceny bezpieczeństwa badanych substancji.

W przypadku możliwości realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,  Zamawiający przekaże Wykonawcy, który przedstawił najbardziej cenowo korzystną ofertę (spełniającą wymagane warunki): skład proponowanych do przebadania substancji, opis know-how, dodatkowe wymagane materiały dot. przedmiotu realizacji i wymagane informacje w zakresie realizacji badań.
Nr CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień    73200000-4
Termin realizacji zamówienia    od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.08.2017
Termin i sposób składania ofert    od dnia 27.05.2016 do dnia 06.06.2016 r.
Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą na ww. adres: MONIKA KOSIENIAK STAWOWIAK THE SECRET SOAP STORE, ul. Grabska 23, 32-005 Niepołomice
Termin związania ofertą    90 dni

3.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Lp.    Warunek udziału w postępowaniu  

Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku


1.    Podmiot należy do katalogu podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych i/lub usług proinnowacyjnych (w zależności od projektu) 

Podmiot uprawniony do świadczenia usług badawczo- rozwojowych musi należeć przynajmniej do jednej z poniższych kategorii:
a) Jednostka naukowa, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie,
b) Przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej oraz posiadający siedzibę na terytorium RP,
c) Niezależna jednostka, stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra Rozwoju w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz
notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP,
d) Centrum transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 
e) Spółka celowa w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie analizy oświadczenia Wykonawcy przedstawionego w ofercie oraz na podstawie analizy wpisów do jednego z wymaganych rejestrów, lub  na podstawie analizy dokumentu dostarczonego Zamawiającemu przez Wykonawcę, zaświadczającego uzyskanie wymaganego wpisu.


2.    Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia    Celem spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest udokumentować, że: dysponuje wyposażeniem technicznym, w skład którego wchodzą co najmniej trzy urządzenia, które zostaną wykorzystane na etapie prac badawczo- rozwojowych. 

Ocena spełniania warunku dokonywana będzie w oparciu o analizę złożonego przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o dysponowaniu wymaganym wyposażeniem technicznym oraz na podstawie analizy wykazanego w ofercie wykazu urządzeń, które zostaną wykorzystane na etapie prac badawczo- rozwojowych. Przedstawione na tym etapie postępowania informacje, będą weryfikowane metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.


3.    Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania przedmiotu zamówienia    Celem spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest udokumentować, że: dysponuje zespołem badawczym, w skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby, które będą realizować prace badawczo- rozwojowe.

Ocena spełniania warunku dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w ofercie oświadczenie oraz na podstawie analizy wykazanego w ofercie wykazu osób, które będą realizować prace badawczo- rozwojowe.
Przedstawione na tym etapie postępowania informacje, będą weryfikowane metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

4.    Kryteria oceny ofert: 
Kryterium obligatoryjne cena
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena    Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena
100    Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc – cena brutto oferty badanej
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

5.    Informacje dodatkowe:
Wytyczne do przygotowania oferty    

1.    Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 
2.    Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.     Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie. 
4.    Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
5.    Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
6.    Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o dofinansowanie.
Informacja dotycząca powiązań kapitałowych 
lub osobowych    W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
Informacja dotycząca zmiany umowy    Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).
Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia    Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

25.05.2016 r. Monika Kosieniak- Stawowiak
(data i podpis Zamawiającego)

 

 

 

 

 

 

Informacja o wynikach postępowania:

Na podstawie uzyskanych ofert, Wnioskodawca stwierdził, iż:
W przewidzianym zapytaniem ofertowym terminie złożone zostały 2 ważne oferty od firm: J.S. Hamilton Poland S.A. oraz Jars Sp. z o.o.

Na podstawie przedstawionych ofert ww. podmioty uzyskały następującą liczbę punktów:
J.S. Hamilton Poland S.A.
w kryterium nr 1 (najniższa cena): 56,42 punktów
Łączna suma zdobytych punktów- 56,42

Jars Sp. z o.o.
w kryterium nr 1 (najniższa cena): 100 punktów
Łączna suma zdobytych punktów- 100

W związku z powyższym dokonano wyboru oferty firmy Jars Sp. z o.o. 

Monika Kosieniak-Stawowiak

  • Facebook - Grey Circle

© 2016 by Secret Soap | Proudly created with forspa24.com