top of page

Regulamin konkursu "500 zł za aktywność co kwartał"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.Organizatorem konkursu pod nazwą "500 zł za aktywność co kwartał” (dalej zwanego "Konkursem") jest The Secret Soap Store Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, adres: ul. Grabska 23, 32-005 Niepołomice,  numer NIP 6832081526, (dalej zwana "Organizatorem").

 

 

1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 

 

1.3.Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.forspa24.pl.

 

 

1.4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook ani Instagram. Serwis facebook.com i instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski i dodatkowo spełniająca jeden z poniższych warunków:

a) prowadzi firmę w branży beauty lub branży pokrewnej (spa, hotelarstwo itp.),

b) jest pracownikiem firmy branży beauty lub pokrewnej,

c) w inny sposób jest związana z branżą beauty (np. prowadzi szkolenia, prowadzi blog o tej tematyce itp.) i może to poświadczyć.

 

 

2.2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie  Instagram i podejmowanie aktywności  na koncie Organizatora - @soapfriends.professional w serwisie Instagram:

Za aktywność uważa się:

- komentowanie postów i rolek,

- zostawianie polubień dotyczących postów i rolek,

- aktywność w relacjach (np. odpowiedź w ankiecie itp.),

- udostępnianie materiałów Organizatora w swoich relacjach,

- publikowanie postów z oznaczeniem profilu @soapfriends.professional,

- nadsyłanie recenzji kosmetyków soap&friends w wiadomościach prywatnych.

 

 

2.3. Konkurs będzie trwał w jednym kwartale roku, kolejno:

-  od 01.07.2023 do 30.09.2023 do godz. 23.59,

- od 01.10.2023 do 31.12.2023 do godz. 23.59.

 

2.4. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone za pośrednictwem profilu instagramowego soapfriends.professional w ciągu 5 dni od zakończenia trwania konkursu czyli:

- najpóźniej do 5.10.2023 za okres od 01.07.2023 do 30.09.2023,

- najpóźniej do 6.01.2024 za okres od 01.10.2023 do 31.12.2023.

 

 

2.5. Konkurs będzie przeprowadzony na portalu Instagram www.instagram.com/soapfriends.professional

 

 

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

 

 

3.1. Zgłoszenie do konkursu („Zgłoszenie”) polegać będzie na regularnej, wyróżniającej się na tle pozostałych aktywności opisanej w pkt. 2.2.

 

 

3.2. Spośród wszystkich Zgłoszeń osoba odpowiedzialna wybierze 1 konto odznaczające się szczególnym zaangażowaniem i aktywnością. Przy wyborze Osoba odpowiedzialna będzie się kierować swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę częstotliwość i oryginalność podejmowanych aktywności, a także merytorykę publikowanych treści. Decyzja Osoby odpowiedzialnej za wynik konkursu jest ostateczna z zastrzeżeniem punktu 3.4.

 

 

 

3.3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

 

 

 

3.4. Organizator może wyłonić innego zwycięzcę, jeśli okaże się, że osoba odznaczająca się szczególną aktywnością na profilu nie spełnia warunków opisanych punkcie  2.1. niniejszego regulaminu lub nie jest w stanie poświadczyć ich spełnienia.

 

 

 

 

 

 

3.5. Aktywności zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brane pod uwagę w konkursie.

 

 

 

 

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

 

 

4.1. Nagrodą w konkursie bon o wartości 500 zł na dowolne kosmetyki soap&friends. Ceny poszczególnych produktów będą uwzględnione według obecnych cen w sklepach www.forspa24.pl oraz www.soapfriends.eu.

 

 

 

4.2. Laureat zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram. Laureaci muszą poświadczyć, że spełniają jedno z trzech kryteriów wymienionych w pkt. 2.1 poprzez podanie numery NIP lub w inny niepozostawiający wątpliwości sposób. Laureaci zostaną poproszeni o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu mailowego i adresu do wysyłki nagród poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości do Organizatora zawierającej wyżej wymienione dane. Laureat powinien odesłać wiadomość zwrotną z podaniem imienia i nazwiska i adresu zamieszkania w terminie 3 dni od chwili otrzymania wiadomości od Organizatora.

 

 

 

4.3. W przypadku nieprzekazania przez laureata, zgodnie z pkt. 4.2 imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu celem przesłania nagrody, prawo do otrzymania nagrody wygasa.

 

 

 

4.4. Przyrzekający nagrody oświadcza, że wartość każdej z nagród przewidzianych w ramach niniejszego konkursu nie przekracza kwoty 2000 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc nagrody te wolne są od podatku dochodowego.

 

 

 

4.5. Nagroda dla Laureata będzie wysłana w jednej przesyłce na podany przez niego adres. Zwycięzca może wykorzystać bon do 30 dni po otrzymaniu informacji o wygranej.

 

 

 

5. REKLAMACJE

 

 

 

5.1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: media@soapfriends.eu

 

 

 

5.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Instagramie).

 

 

 

5.3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

6. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 

 

6.1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu (dalej zwanego "Konkursem") jest The Secret Soap Store Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, adres: ul. Grabska 23, 32-005 Niepołomice. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  iod@uodo.gov.pl

 

 

 

6.2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Instagramie www.instagram.com/soapfriends.klub/ i www.instagram.com/incitravelers/

 

 

 

6.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

7.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 

 

 

7.2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

 

 

 

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu na Instagramie www.instagram.com/soapfriends.klub/ i www.instagram.com/incitravelers/.

 

 

 

7.4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulamin

bottom of page